Anglický webinár

Webináre angličtiny sú jazykové semináre, ktoré môžete sledovať cez internet a učiť sa jazyk oveľa rýchlejšie. Najlepší slovenskí aj zahraniční lektori s Vami budú komunikovať cez Vaše monitory. Do webinárov sa môžete aktívne zapájať a lektor okamžite reaguje na Vaše otázky.

Jazykové webináre angličtiny sú vhodné pre všetky úrovne od začiatočníkov po pokročilých. Anglický webinár je navrhnutý tak, aby účastníkom poskytol efektívne jazykové vzdelávanie.

Trvanie webinárov: približne 20 minút

Právne stanovisko:

Jazykové webináre a ich obsah sú výlučne majetkom jazykovej školy TopEnglish, s.r.o. (ďalej- jazyková škola). Akákoľvek reprodukcia, množenie, sťahovanie či nahrávanie bude považované za porušenie autorských práv. Jazyková škola poskytuje tieto webináre iba ako doplnok k štúdiu jazyka a nie ako jeho náhradu.

Množné číslo podstatných mien - pravidelné, nepravidelné / Plural of nouns regular & irregular
Webinár sa zaoberá tvorbou množného čísla podstatných mien. Poukazuje na rozdiely v tvorbe množného čísla pri pravidelných a nepravidelných podstatných menách. 

Počitateľné a nepočitateľné podstatné mená / Countable & uncountable nouns
Témou tohto webinára sú počítateľné a nepočítateľné podstatné mená. Lektor sa venuje gramatickým rozdielom pri tvorbe množného čísla podstatnch mien podľa ich počítateľnosti a nepočítateľnosti.

 

Prítomný čas jednoduchý a priebehový / Present Simple & Continuous 
Lektor v tomto webinári vysvetľuje, ako tvoriť otázky a oznamovacie vety v prítomnom jednoduchom a v prítomnom priebehovom čase. Zameriava sa tiež na používanie prísloviek, ktoré sa s daným časom spájajú.

Predprítomný čas jednoduchý / Present Perfect Simple 
Témou webinára je predprítomný čas jednoduchý. V tejto časti sa lektor venuje možným spôsobom tvorby tohto času.

Predprítomný priebehový čas / Present Perfect Continuous

Predprítomný priebehový čas a jeho používanie sú témou ďalšieho seminára TopEnglish. Na konkrétnych príkladoch spolu s lektorom prejdete, kedy a ako tento čas používať.

Nejaký, hocijaký / Some and any
Kedy používať some a kedy any? Ako pracuje anglický jazyk s používaním zámen, odhalí náš lektor v tomto webinári.

Privlastňovací spôsob / Possessive case
Prácu s privlastňovacím spôsobom vysvetľuje ďalší seminár z produkcie TopEnglish. Naučíte sa, kedy ktoré zámeno použiť a ako s ním pracovať vo vzťahu k podstatnému menu. 

Vyjadrovanie času v angličtine / Time in English
Lektorka opisuje vyjadrenie času v anglickom jazyku. Webinár vám pomôže lepšie porozumieť rozdielom v používaní času v anglickom a slovenskom jazyku.

Pravidelné a nepravidelné slovesá / Regular & irregular verbs
Lektorka vysvetľuje gramatiku pravidelných a nepravidelných slovies. Rozoberá taktiež tvorbu prítomného a minulého času týchto slovies, ako i trpné príčastie špecifické pre pravidené a nepravidelné slovesá.

Zvratné zámená / Reflexive pronouns
Používanie zratných zámen v anglickom jazyku má svoje úskalia. Prevedie vás nimi lektorka jazykovej školy TopEnglish. Na praktických cvičeniach si ich vyskúšate v praxi. 

Počas, kým, zatiaľ čo, keď / While, when, during
Príslovky v anglickom jazyku sú predmetom tohto webinára. Nájdete v ňom vysvetlenie ich používania v jednotivých vetných konštrukciách. 

Možnosť, zdvorilosť / May, might, can, want, would like
Lektor vysvetľuje spôsoby vyjadrenia možnosti a zdvorilosti v anglickom jazyku. Existuje pre ne niekoľo rôznych výrazov Webiná vám pomôže zorientovať sa v ich problematike.

Blízky budúci čas / Going to
Ak sa v anglickom jazyku chystáte ničo urobiť, použijete blízky budúci čas. Aké sú jeho zákutia a ako s ním narábať, vám vysvetlí lektorka v nasledujúcom webinári. 

Budúci jednoduchý a priebehový čas / Future Simple & Continuous
Štruktúra budúceho jednoduchého a priebhové času je témou ďalšieho z webinárov. Ako sa rozhodnúť pre použitie toho správneho sa dozviete od lektorky TopEnglish.

Predbudúci čas / Future Perfect
Ďalším v nglickom jazyku používaným časom je predbudúci čas. Lektorka vysvetľuje konštrukciu tohto času na praktických príkladoch.

Však? Že? / Question tags (Tail questions)
Otázky však? a že? často používa i anglický jazyk. Kam ich vo vete umiestniť a kedy ich použiť vám lektor vysvetlí v tomto webinári. 

Podmienkové vety / Conditionals
Tvorba a princíp tvorby podmienkových viet je vysvetlený v nasledujúcom webinári. Rôzne typy podmienkových viet lektor vysvetľuje opäť na konkrétnych príkladoch. 

Priama a nepriama reč / Direct & indirect speech
Priama a nepriama reč v anglickom jazyku má taktiež svoje pravidl a výnimky. Ako si s nimi poradiť, vysvetlí lektor v ďalšom z webinárov TopEnglish.